1 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on iHomes Oy LKV:n henkilötietolain (523/99 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste iHomes Oy LKV:n asiakasrekisteristä.  

1.1 REKISTERIN NIMI & REKISTERINPITÄJÄ

iHomes Oy LKV Asiakasrekisteri iHomes Oy LKV (y-tunnus 2359662–8) Finnoonlaaksontie 2, 02270 Espoo  

1.2 YHTEYSHENKILÖ

Kari Hänninen tai 050 315 3080 Finnoonlaaksontie 2, 02270 Espoo  

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

iHomes Oy LKV:n toiminnassa huomioidaan laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000), laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000), laki valtioneuvoston asetuksesta asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001) ja laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään silloin kun rekisteröity käyttää iHomes Oy LKV:n palveluita. Rekisteriin kerätään tietoja vain henkilön suostumuksella. Asiakas voi esimerkiksi luovuttaa tietonsa ihomes.fi -verkkosivustolla olevalla yhteydenottolomakkeella, toimeksiantosopimuksella tai ostotarjouksella. Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen/kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä käytetä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on ilmoitettu.

2.1 REKISTERIN SISÄLTÖ

iHomes Oy LKV:n rekisteri sisältää asiakkaiden tarpeelliset tiedot palvelun tarjoamista varten. Tarpeellisiin tietoihin luokitellaan toimeksiantoon liittyvät tiedot, välitysliikkeen selonottovelvollisuuteen kuuluvat tiedot, ostotarjoukseen, vuokraushakemukseen tai muuhun toimeksiantoon tai palveluun liittyvät tiedot. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla asiakkaan etunimi/sukunimi, henkilötunnus, kansalaisuus, yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen päättäjätiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero ja postitoimipaikka.  

2.2 REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

iHomes Oy LKV ylläpitää toimeksiannoista päiväkirjaa. Toimeksiantoihin liittyvät materiaalit säilytetään kymmenen vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä. Muut henkilötiedot poistetaan, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta.

2.3 REKISTERIN SUOJAUS

Henkilörekisterin suojauksessa iHomes Oy LKV huomioi sekä tietotekniset että arkistoidun materiaalin suojauksessa huomioon otettavat vaatimukset. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot sijaitsevat salasanoin suojatuissa yhteyksissä. Henkilötietoja sisältävät paperiset asiakirjat kuten toimeksiannot, säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan iHomes Oy LKV:n henkilökunnalla on pääsy edellä mainittuihin asiakirjoihin.

3 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus halutessaan saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on luovuttanut iHomes Oy LKV:n asiakasrekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi rekisteröidyllä on tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja rekisterin sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: iHomes Oy LKV, Finnoonlaaksontie 2, 02270 Espoo Rekisterinpitäjän (iHomes Oy LKV) on korjattava rekisteröidyn osoittama virheellinen tieto rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä toimialaa sääntelevän lain rajoissa. Tietosuojavastaava on vastuussa pyydetyn toimenpiteen käsittelystä.  

4 TIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Toimeksiannon suorittamiseksi iHomes Oy LKV luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan esimerkiksi luovuttaa kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille, verohallinnolle tai taloyhtiölle. Asiakkaan pyytäessä tai suostuessa voi iHomes Oy LKV välittää rekisteriin kerättyjä tietoja yhteistyökumppaneille. Tällainen tilanne voi esimerkiksi syntyä, jos asiakas toivoo lainatarjousta yhteistyö pankilta tai asiakkaan kanssa on sovittu kohteen valokuvauttaminen kolmannella osapuolella.